Personvernerklæring

Personvernerklæring for Gokstad Akademiet AS

1 INNLEDNING

Når du melder din interesse for våre studieprogram, søker studieplass, tas opp som elev, besøker vår nettside eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet og grunnlaget for slik behandling, hvordan vi sikrer en trygg og forsvarlig behandling og dine rettigheter knyttet til slik behandling.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Gokstad Akademiet AS ved daglig leder Atle Bjurstedt. Den daglige oppfølgingen av vårt behandlingsansvar er delegert til vår personvernansvarlig/personvernkoordinator.

2 VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Nedenfor følger en oversikt over de personopplysninger vi behandler og vårt formål og grunnlag for slik behandling:

 1. For å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss registrerer vi navn, kontaktinformasjon og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å sende oss din henvendelse, og vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne hjelpe deg med din forespørsel.
 2. For å kunne gi studieveiledning registrerer vi navn, kontaktinformasjon, informasjon om tidligere utdanning og andre personopplysninger du velger å dele med oss i forbindelse med veiledningen. Behandlingen skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å be om studieveiledning, og vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne gi et godt veiledningstilbud.
 3. Dersom du har fylt ut generelt kontaktskjema eller skjema for studieveiledning benytter vi også din kontaktinformasjon til å sende deg generell informasjon om våre studie- og kurstilbud, dersom du har samtykket til dette. Vi benytter også din kontaktinformasjon til å sende deg nyhetsbrev dersom du har valgt å abonnere på dette. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
 4. For å kunne behandle søknader om studieplass registrerer vi navn, kontaktinformasjon, studieønsker, informasjon om tidligere utdanning og andre personopplysninger som måtte følge av søknaden.  Behandlingen skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke studieplass, og vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre opptaksprosesser.
 5. For å kunne yte våre studietilbud registrerer vi navn, kontaktinformasjon, studieinformasjon og andre personopplysninger som du velger å dele med oss i forbindelse med studiene. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke eller avtale med oss, og vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne oppfylle vår avtale med deg, sikre god oppfølging av deg som elev, dokumentere din aktivitet og studieprogresjon, kvalitetssikre studiene og  yte et godt studietilbud.
 6. Dersom du har søkt om studieplass benytter vi din kontaktinformasjon til å sende deg relevant informasjon om studiet, studiestedet, fadderuke o.l. fram til studiestart og så lenge du studerer hos oss. Behandlingen skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt oss ved å søke om studieplass, vår avtale om studieplass (der søknaden innvilges) og vår berettigede interesse i å kunne gi deg relevant studieinformasjon. Vi benytter også din kontaktinformasjon til å sende deg nyhetsbrev dersom du har valgt å abonnere på dette. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
 7. Dersom du har meldt deg på et av våre nettkurs registrerer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne administrere din tilgang til nettkurset og sende deg relevant informasjon om det aktuelle kurset, samt om våre andre kurs og studietilbud så lenge kurset varer. Vi sender deg også informasjon om andre nettkurs og studietilbud etter kursets avslutning, dersom du har samtykket til det. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke og vår avtale om nettkursdeltakelse, samt vår berettigede interesse i å sende deg relevant kursinformasjon.
 8. For å kunne administrere henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger registrerer vi navn, kontaktinformasjon, din CV, søknad, attester, referanser og øvrige innsendte opplysninger om deg. Behandling skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke stillingen, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre ansettelsesprosesser.
 9. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler og hvilke innstillinger du kan gjøre i nettleseren her: https://gokstadakademiet.no/cookie-policy/.
 10. Vi har såkalte «fansider» («Pages») på de sosiale medieplattformene Facebook og Instagram. Der legger vi ut og deler innhold, bilder av annonserte produkter, bilder fra arrangementer og aktiviteter og tilsvarende. Medieplattformene tilbys av foretaket Facebook Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd registrerer hvordan du bruker fansidene med hjelp av informasjonskapsler og annen, tilsvarende teknologi hver gang du er inne på en side på Facebook eller Instagram. Vi samler inn all kommunikasjon, innhold og annen informasjon du gir oss direkte, for eksempel hvis du legger ut noe på sidene våre eller sender oss en privat melding via disse plattformene. For disse opplysningene er vi behandlingsansvarlig. Hvis du har en profil, kan vi se det du legger ut der, det vil si ditt brukernavn og annen profilinformasjon i tillegg til det du legger ut offentlig. Det er i utgangspunktet tjenesteoperatøren Facebook Ireland Ltd som bestemmer typen, omfanget og formålet med å behandle disse opplysningene. Vi gjør oppmerksom på at hvis du kommuniserer med en av våre fansider, så vil Facebook Ireland Ltd bruke informasjonskapsler og annen liknende teknologi for å spore hvordan du beveger deg på fansiden. Dette bruker de til å gi oss som har fansidene bruksanalyser, såkalt «Page Insights»-analyser, som inneholder statistikk basert på anonymisert informasjon om de som besøker fansidene. Dette gjør at vi kan optimalisere sidene våre og tilpasse oss interessene og vanene til brukerne av fansidene våre. For disse fansidene deler vi behandlingsansvaret med Facebook Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd bruker opplysningene de samler inn til egne formål. Her kan du lese deres personvernerklæring for Facebook og Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy/ og her kan du se avtalen vi som har fansider har inngått med Facebook Ireland Ltd: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Dine rettigheter når det gjelder disse fansidene finner du mer informasjon om her: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

3 UTLEVERING TIL ANDRE

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er avtale med deg eller en lovpålagt plikt til å utlevere informasjonen. Eksempler på relevante mottakere er Statens Lånekasse for Utdanning for utbetaling av studielån og stipend, og vårt regnskapsbyrå for fakturering av studieavgift.

Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Eksempler på slike databehandlere er IT-leverandør og regnskapsbyrå. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

4 LAGRINGSSTED

Vi lagrer personopplysningene på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

5 LAGRINGSTID OG SLETTING

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen som beskrevet i punkt 1, eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter regnskaps- og bokføringsloven.  

Kontaktinformasjon og andre personopplysninger vil så langt mulig holdes oppdatert og korrekt, og slettes når de ikke lenger er relevant.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller trekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid. 

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

6 BESKYTTELSE OG INFORMASJONSSIKKERHET

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og innleide konsulenter som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

7 DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg:

 • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg 
 • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert
 • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger
 • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet
 • Sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold 
 • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på post@gokstadakademiet.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personvernerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no.

8 ENDRINGER

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside.

9 KONTAKTINFORMASJON

For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Gokstad Akademiet AS
Torget 7, 3210 Sandefjord
post@gokstadakademiet.no