Opptakskrav UI-design

Oppdatert desember 2023

Formelle opptakskrav:

Fullført og bestått videregående opplæring i ett av utdanningsprogrammene nedenfor:

  • Fagbrev IKT-servicefaget
  • Fagbrev IT-utviklerfaget
  • Fagbrev Dataelektroniker
  • Fagbrev Medieteknikker
  • Studiespesialisering (Medier og kommunikasjon) – 3 år på VGS

Realkompetanse:

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i NKR.

Søkere:

  • må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring i oppgitte fagbrev eller vitnemål fra utdanningsprogram som gjelder for formelt opptakskrav.
  • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

Dokumentasjon:

Dokumentasjon må være utformet slik at den kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene/ kompetansemålene i oppgitt fagbrev eller vitnemål fra utdanningsprogram som gjelder for formelt opptakskrav.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Dvs. alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. Yrkespraksis må være relevant til studiet, og søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning er beskrevet i vår forskrift § 2-4.

Utforming av realkompetansesøknad:

Søknadsskjema på vår hjemmeside benyttes og dokumentasjon legges ved. All dokumentasjon skal være skriftlig.

Vurderingen er i forhold til følgende kriterier:

  1. Relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og evt. sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned.
  2. Utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis.
  3. Relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser.

Dokumentasjon legges ved dersom dokumenterbare forhold. All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier.

Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i NKR.

Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.

Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet.

Betinget opptak.

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret.

Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.